Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden lesovereenkomst

Artikel 1.1 Algemeen
Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en/of tussentijdse toetsen en praktijkexamens en de rechten en plichten van de afnemer van de lesovereenkomst, verder te noemen “de leerling” en de zelfstandigerijschool-­‐onderneming en rijschoolhoudereigenaar/instructeur, verder te noemen “de rijschool ”.

Artikel 1.2 Omschrijving
a) Met de leerling wordt bedoelt: de particulier die van de rijschool rij-­‐onderricht krijgt
b) Met “ de rijschool ” wordt bedoeld, de zelfstandige rijschoolonderneming en eigenaar, waarvan de gegevens aan de voorzijde    van de lesovereenkomst zijn ingevuld die het rijonderricht aan de leerling verzorgt
c) Met “ VRC Rijopleidingen” wordt bedoeld, de onderneming die voor aangesloten zelfstandige rijschoolondernemingen marketing en reclameactiviteiten uitvoert waarvan gezamenlijk gebruik van wordt gemaakt.
De lesovereenkomst wordt aangegaan met een bij VRC Rijopleidingen aangesloten rijschool (franchisenemer).

Artikel 2 Lesovereenkomst

De rijopleiding omvat rijlessen die:
a) Gegeven worden door een bevoegde rij-­‐instructeur (trice) van de rijschool
b) Voor een tijdsduur van minimaal 60 minuten per rijles tenzij duidelijk anders is afgesproken
c) Die volledig zal worden benut voor het geven van rij-­‐onderricht
d) Voor leerlingen die bevoegd zijn om rijles te krijgen
e) De lesovereenkomst heeft een maximale geldigheidsduur van 12 maanden na ondertekening. Na deze periode kan er geen enkel recht meer aan worden ontleend.

Artikel 3 Verplichtingen van de rijschool
De rijschool is bekend met deze algemene voorwaarden en zich bewust van de inhoud van deze lesovereenkomst en zorgt ervoor dat:
a) De leerling voor zoveel mogelijk van dezelfde instructeur rijles krijgt
b) Dat er een W.A. verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van
€ 1.134.450,00 tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling
c) De leerling een leskaart ontvangt met de daarop aangegeven geplande rijlessen
d) De vorderingen van de leerling worden op een instructiekaart bijgehouden
e) De leerling met zoveel mogelijk spoed wordt opgeleid tot het praktijkexamen

Artikel 4 Verplichtingen leerling
De leerling dient:
a) Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de geplande rijlessen
b) Bij het niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder voortijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
c) Verhindering van de afgesproken rijles minimaal 48 uur of twee werkdagen voor aanvang rijles aan rijschool te melden
d) De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles niet binnen 48 uur of twee werkdagen voor de rijles wordt afgezegd
e) Alle aanwijzingen van de rijschool op te volgen

Artikel 5 Betaling
a) De leerling is verplicht het op de voorzijde van de overeenkomst overeengekomen bedrag te voldoen
b) De rijschool is gemachtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen
c) De leerling is in gebreke wanneer de betaling aan de rijschool niet is voldaan, zonder dat er een aanmaning vereist is
d) Indien de leerling in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, zal het bedrag worden verhoogd met wettelijke incassokosten
e) Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en reserveren van toetsen en examens met onmiddellijke ingang te doen staken zonder terugbetaling van enig bedrag.

Artikel 6 Beëindiging rijopleiding
a) De rijopleiding kan door de leerling schriftelijk worden beëindigd. Betaalde bedragen worden nimmer geretourneerd. In geval van medische oorzaken van de leerling kan de rijopleiding onder overlegging van een doktersverklaring voor een maximum van 6 maanden worden opgeschort.
b) De rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen bij bedrijfsbeëindiging of als blijkt dat de verstandhouding tussen rijschool en leerling de kwaliteit en voortzetting negatief beïnvloedt.
De rijschool is in deze gevallen verplicht de niet gebruikte rijlessen en of toetsen en praktijk(her) examens aan te leerling terug te betalen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
a) De leerling is niet aansprakelijk voor schade aan derden als gevolg van botsing, aan-­‐ of overrijding tijdens het volgen van rijonderricht en toetsen en examens.
b) De rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de leerling door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheden beïnvloedt of kan beïnvloeden.
c) De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de leerling onbevoegd is het lesvoertuig tebesturen.

Artikel 8 Positie VRC Rijopleidingen
a) De leerling erkent de activiteiten zoals omschreven in artikel 1.2 lid “c” en is zich ervan bewust dat VRC Rijopleidingen nimmer
aansprakelijk kan worden gesteld voor enige nalatigheid of wanprestatie uit de lesovereenkomst met de rijschool
b) De leerling vrijwaart VRC Rijopleidingen en/of haar gelieerde ondernemingen van iedere aansprakelijkheid bij de totstandkoming enuitvoering van de lesovereenkomst met de uitvoerende rijschool

Artikel 9 Privacybeleid
VRC Rijopleidingen en aangesloten franchisenemers verwerkt ter uitvoering van de cursus-­‐, les-­‐ dan wel ieder andersluidende
overeenkomst welke u met VRC Rijopleidingen en aangesloten franchisenemers sluit uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de
Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek VRC Rijopleidingen en aangesloten franchisenemers uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.

Artikel 10 Geheimhoudingsverklaring
VRC Rijopleidingen en aangesloten franchisenemers verplichten zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus-­‐ les-­‐ ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met VRC Rijopleidingen en aangesloten franchisenemers aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. VRC Rijopleidingen en aangesloten franchisenemers garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de teopenbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 11
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing